Práče
Obec Práče

Základní škola

Dobrý den vážení návštěvníci školy, rodiče, žáci,

vítám Vás na odkazu Základní školy, Práče, okres Znojmo - příspěvkové organizace.

Výuka na ZŠ Práče

Výuka probíhá dle Školní vzdělávací program „Škola dětem”, který byl vytvořen dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( RVP ZV)

Co vlastně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je a proč vznikl?

Rámcový vzdělávací program základního školství (RVP ZV) vymezuje charakter a obsah vzdělávání. Nahradil známé osnovy, ale podstatně se od nich liší. Jeho úkolem už není vyjmenovávat všechny nepostradatelné znalosti, které se každý žák musí naučit, ale obecně formuluje cíle a stanovuje tzv. kompetence, dovednosti, které má žák získat.

Hlavní změnou je to, že dříve byly cílem vzdělávání izolované vědomosti, které ve většině případů neuměli žáci v praxi použít. Nyní jsou cílem vzdělávání kompetence tj. dovednosti, připravenost žáka něco vykonávat. Jedná se například o schopnosti jako je ochota a dovednost stále se učit, tvůrčí přístup, komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace v cizích jazycích), schopnost spolupracovat, jednat s lidmi, nést odpovědnost, řešit problémy, dovednost práce v týmu, schopnost sebevzdělávání.

„Škola dětem” - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je „spuštěn”od září školního roku 2007/2008. Od té doby prošel několika úpravami.

ZV školy vychází z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Smyslem ŠVP ZV je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti – tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd. Převedeno do naší praxe to znamená vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu všedního života. Velký důraz klademe na aktivní výuku a činnost dětí. Klademe velký důraz na jazykové vzdělání, především cizích jazyků. Angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku. Informatiku od 4. ročníku. V jednotlivých vyučovacích hodinách probíhají tématické bloky o nebezpečí drog a sociálně patologických jevů.

Základní prioritou školního vzdělávacího programu je vytvoření podnětného a tvůrčího školního prostředí pro všechny děti bez rozdílů.

  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě,     tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na   rozvoj individuálních schopností dětí;
  • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému  respektu;
  • pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazempředevším na jazyk anglický;
  • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
  • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
  • naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala (někdy vidí žáci kolem sebe opak, viz pravidla silničního provozu, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi apod.)

Závěrem Vás chci ubezpečit, že pokud nenajdete potřebné informace, jsem Vám já i všichni pedagogičtí pracovníci k dispozici pro jejich získání.

Mgr. Kamila Dvořáková

ředitelka školy

Obec

Facebook

facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:
Google Play

App Store