Práče
Obec Práče

Zahájení školního roku – hygienická opatření

Zahájení školního roku – hygienická opatření

Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Ve škole proběhne testování žáků s frekvencí 3x po sobě.

První test se provede 1. září.

Žáci 1. ročníku dle domluvy se zákonnými zástupci. (Možno 1. 9. nebo 2. 9. 2021).

Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy,

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání testování.

  • nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

Prezenční výuka: v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žácí se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Smíšená výuka: V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je . pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Pokud to bude možné žáci nebudou rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

Distanční výuka: Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Způsob distančního vzdělávání domluví zákonný zástupce s třídní učitelkou ve třídě, do které žák dochází.

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou hodnoceny.

Pokud se žák nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno dle přílohy č. 4 Školního řádu- Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků