Práče
Obec Práče

Hygienická opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – ve dnech 22. a 29. listopadu proběhne testování žáků na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen). Nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí  následující:
• žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici, nemusí nosit ochranný prostředek.
• ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek (rouška).

Je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky.

Žádáme rodiče, aby se chovali zodpovědně a dodržovali všechna opatření. Pokud se v rodině u někoho vyskytnou příznaky Covid 19 (přestože nejsou ještě potvrzené testem), neposílejte své děti do školy.

Zahájení školního roku – hygienická opatření

Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

Prezenční výuka: v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žácí se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Smíšená výuka: V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je . pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Pokud to bude možné žáci nebudou rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

Distanční výuka: Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Způsob distančního vzdělávání domluví zákonný zástupce s třídní učitelkou ve třídě, do které žák dochází.

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou hodnoceny.

Pokud se žák nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno dle přílohy č. 4 Školního řádu- Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků