Práče
Obec Práče

znovuotevření školy

Cesta do ZŠ

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu rouškou
 • Dodržení odstupů 2 metry, není nutné u doprovodu/členů rodiny

Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup a odchod z budovy

 • Minimalizovat shromažďování osob před školou
 • Dodržovat 2m odstup
 • Povinnost nosit roušku
 • Žáci, kteří přijdou do školy od 6.30 do 7,00 a žáci 2. ročníku vstupují vchodem u Jednoty, kde se u své třídy přezují
 • Žáci ostatních ročníků použijí vchod u hasičárny, kde se dle pokynů pracovníka školy přezují na určených místech
 • V doprovodu pracovníků školy odchází skupinky do svých tříd

V prostorách školy

 • Do budovy nevstupují doprovázející osoby
 • Všichni nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý má minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • Opakované nedodržování , po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, k vyřazení ze skupiny

Výuka bude stanovena pro každou skupinu zvlášť- k dispozici v týdnu od 18. 5.- vyučující vás budou kontaktovat mailem.

 1. Skupina – 2. ročník Mgr. Dvořáková, Vítková DiS., Ing. Kůrová
 2. Skupina – 1., 3. ročník Mgr. Súkupová
 3. Skupina – 4., 5. ročník Mgr. Nováková
Ve třídě
 • Při vstupu desinfekce, po předchozím důkladném omytí rukou (k dispozici anticovid, antibakteriální mýdlo, papírové ručníky)
 • Jeden žák v lavici
 • Roušku nemusí mít po domluvě s učitelem, na přání rodičů může mít
 • 2 roušky a pytlík na použité roušky
 • Rozestupy minimálně 1,5 m
 • Po každém bloku (vyučovací hodině) si vydesinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
Výuka
 • Dopolední aktivity dle rozvrhu učitele každý pracovní den
 • Bez TV, pouze relaxační chvilky
 • Žáci, kteří jsou doma vypracovávají stejné vzdělávací aktivity
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, podá zákonný zástupce informaci vyučujícímu, zda bude žák do skupiny dále docházet, či nikoliv.

Absence bude vedena v třídních knihách, ale nezapočítává se do celkové absence na konci pololetí

Hodnocení
 • Naši žáci mají dostatek známek, které získali před uzavřením škol. Nemám obavy, že by nemohli být klasifikováni na konci školního roku, pokud by počet známek nepostačoval, bude řešeno individuálně i se zákonnými zástupci
 • Od 11. 3. je používáno ze strany pedagoga především formativní hodnocení, které se nijak neodrazí na celkové klasifikaci žáka
Stravování
Odpolední skupiny

Jelikož se skupiny žáků nesmí mísit, nabízíme provoz ŠD jen pro nejmenší žáky 1. – 3. ročník. Omlouvám se rodičům žáků vyšších ročníků.

Žákům 4. a 5. ročníku je ponechána možnost se jít stravovat s ostatními nedružinovými žáky v 12.15.

Rozdělení žáků po vyučování

 1. skupina                2. ročník Vítková DiS.
 2. skupina                1., 3. ročník Ing. Kůrová

Vzhledem k situaci vás žádám o zvážení, zda musí žák setrvat v tzv. družině, protože se nebude jednat o družinu, kterou znáte, žáci budou nadále pracovat dle pokynů vychovatelek, nebudou si jen tak volně hrát, nemohou chodit ven, jen na pozemek školy.

Odpolední provoz bude do 15.00.

V případě, že máte možnosti, jak si zajistit vyzvednutí svého dítěte, budeme moc rádi, výrazně to v celkovém souhrnu usnadní plánování harmonogramu výuky.

Odpolední kroužky nejsou.

Předmět speciálně pedagogické péče bude individuálně domluven se zákonnými zástupci žáků.

Podezření na možné příznaky
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19 nesmí do školy vstoupit, (teplota, kašel, ztráta chuti, čichu…)
 • Při podezření na výskyt příznaků bude žák izolován a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí ze ZŠ
 • Ostatní žáci od té chvíle budou povinni nosit roušku
 • Bude kontaktována KHS
Případ žáka, který patří do rizikové skupiny a do školy nenastoupí

Rizikové faktory jsou součástí čestného prohlášení- příloha č. 2

 • Do rizikové skupiny patří žák, který splňuje alespoň jeden bod (2-8)
 • Do rizikové skupiny patří žák, který žije s osobou, která splňuje alespoň jeden bod (1-8)

Zvažte tyto faktory s čistým svědomím.