Práče
Obec Práče

1. jednání školské rady 13. 2. 2018

Program

 1. Volba předsedy školské rady
 2. Seznámení s činností školské rady
 3. Schválení jednacího řádu školské rady

Školská rada byla zřízena Obcí Práče, okres Znojmo.

Skládá se ze tří zástupců (pedagog, zástupce obce, zástupce nezletilých žáků)

 • Zákonný zástupce:            Kosmáková Martina
 • Zástupce školy:                   Ing. Benešovská Tamara
 • Zástupce zřizovatele:       Ing. Františ Ladislav

Činnost školské rady:

 (1) Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Zápis

 1. Jednohlasně byla zvolena předsedkyní školské rady Ing. Tamara Benešovská
 2. Proběhlo seznámení s činností školské rady
 3. Byl schválen jednací řád školské rady
 4. Stanovily se 2 termíny schůzek školské rady na červen a listopad každého roku, dále pak dle potřeby
 5. Diskutovalo se o dovybavení školy a výstavbě nové tělocvičny školy
 • Přítomni:
 • ředitelka školy                     Mgr. Kamila Dvořáková
 • za zákonné zástupce:          Kosmáková Martina
 • za zástupce pedagogů:        Ing. Benešovská Tamara
 • za zástupce zřizovatele:       Ing. Františ Ladislav